Hello Hostel

Regulamin Hello Hostel

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem HELLO Hostel i jednocześnie wyrażamy nadzieję na przestrzeganie opisanych w nim zasad. Regulamin został stworzony w celu zapewnienia Wam bezpiecznego i komfortowego pobytu w naszym obiekcie.

I Rezerwacja, doba hostelowa

1. Najmujący pokój Gość hostelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. 
2. Rozpoczęcie pobytu w hostelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
3. Pokój w hostelu wynajmowany jest na doby.
4. Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji od Gościa w dniu przyjazdu do hostelu (z góry). Cena zawiera wszystkie podatki.
5. Doba hostelowa trwa od godziny 14.00 dnia przyjazdu do godziny 11.00 dnia następnego.
6. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.hellohostel.pl, osobiście w recepcji hostelu, telefonicznie pod numerem telefonu + 48 790 323 680, lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail recepcja@hellohostel.pl, dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków tego regulaminu.
7. Jeśli Gość zechce przedłużyć swój pobyt, będzie nam bardzo miło. Prosimy o poinformowanie recepcji dzień przed końcem swojej rezerwacji, żeby sprawdzić, czy mamy wolne miejsca.
8. Jeżeli Gość nie wymelduje się do godz. 12:00  zostanie obciążony kosztem kolejnego noclegu.
9. Jeśli wynajmując pokój nie określono czasu pobytu, przyjmiemy że pokój został wynajęty na jedną dobę.
10. Nie ma możliwości odsprzedania / użyczenia swojego noclegu innej osobie.
11. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłaszać już w momencie dokonywania rezerwacji lub w chwili zameldowania. 
12. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hostelowym Gościa bez wiedzy i zgody obsługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmujacego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju w kwocie 200 zł/osoba.
13. Przez cały czas pobytu w hostelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
14. Zameldowanie od 14.00 do 23.00, wymeldowanie do 11.00.

II Zasady przebywania i ponoszenia odpowiedzialnosci

1. W pokojach hostelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Za złamanie zakazu zostanie nałożona każdorazowo kara w wysokości 200 złotych.
2. Jeśli wychodzisz z hostelu ZAWSZE zostawiaj klucz od pokoju w recepcji.
3. Opuszczając pokój, upewnij się czy okna i drzwi są dokładnie zamknięte.
4. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort naszych Gości, na terenie hostelu osoby nie zameldowane mogą przebywać do godziny 20.
5. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:30 dnia następnego.
6. Zachowanie Gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, której zachowanie naruszyło regulamin hostelu lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego, nawet w trakcie trwania doby hostelowej. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie w szczególności, jeżeli osoba ta naruszyła porządek prawny. Należność za pobyt nie podlega zwrotowi w żadnych z powyższych przypadków.
7. Gość zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą szkód dokonanych przez niego lub odwiedzających go osób zarówno w przydzielonym pokoju, jak i na terenie hostelu. Nie uiszczenie żądanej kwoty (odszkodowania) spowoduje wszczęcie postępowania sądowego. W wypadku celowego działania, Gość lub inna osoba może ponosić też odpowiedzialność karną.
8. Gość ma obowiązek zgłosić w recepcji w dniu przybycia wszelkie usterki zastane w pokoju. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń. W przypadku jakichkolwiek nieuregulowanych opłat po wymeldowaniu, Gość zgadza się na obciązenie swojej karty kredytowej.
9. Gość powinien zawiadomić obsługę hostelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
10. Odpowiedzialność hostelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hostelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hostelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hostel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hostelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hostel przechowa te przedmioty przez 30 dni.
12. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hostel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hostelu.
13. Dokonując wcześniejszej rezerwacji lub wynajmując pokój bądź miejsce noclegowe w HELLO Hostel, Gość bądź osoba lub firma dokonująca rezerwacji w imieniu Gościa, wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych HELLO Hostel. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Gościowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
14. Wszelkie spory związane z realizacją tej umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby HELLO Hostel.
Zniszczenia wyceniane są zależnie od kosztów naprawy

Życzymy udanego pobytu w HELLO Hostel.